Cal Bible Study Class (CBSC) 聖經信息查經班

聖經信息查經班是   網上申請開查經班(中)   網上申請開查經班(Eng)

   1.  一個經文分析排列的讀經法
   2.  一個作功課、討論、聽課的查經模式
   3.  一個教會牧養的架構
   4.  一個小組組長的裝備、訓練
   5.  
一個宣教培訓的資源
           (及格同學可獲聖經信息學院 Bible Exposition Institute 頒發證書)
   6.  一個牧者講道的培養
   7.  一個聖經學院的聖經課程 

Copyright 2018