CBSC Format 聖經信息查經班的模式 

每卷書為期 12週 

聖經信息查經運作模式﹕準時開始 準時結束

                                                                             

一、六天讀經靈修備課     
  1. 每天使用排版聖經閱讀經文
  2. 每天完成一題查經問題功課
二、每周2小時查經班運作
  1. 詩歌敬拜 - 10分鐘      
  2. 分組討論功課、分享不同亮光 – 60分鐘      
  3. 唱詩 - 5分鐘
  4. 聆聽總結式講道信息 – 40分鐘   
  5. 報告、代禱事項 – 5分鐘

《查經班運作手冊》

《查經班資料樣本》

 

 

Copyright 2019

Loading...